Board of Trustees

JMA OFFICERS

President:
Dr. Yoshitake Yokokura  
Vice-Presidents:
Dr. Toshio Nakagawa Dr. Satoshi Imamura
Dr. Kenji Matsubara  
Executive Board Members:
Dr. Hiroyuki Kodama Dr. Hiromi Ishikawa
Dr. Mari Michinaga Dr. Yutaka Hatori
Dr. Satoshi Kamayachi Dr. Kichiro Matsumoto
Dr. Kokuto Kimori Dr. Toshio Hirakawa
Dr. Kimiyuki Nagashima Dr. Kazuhiko Ezawa
Board Members:
Dr. Kiyoshi Nagase Dr. Haruo Ozaki
Dr. Hiroshi Kobayashi Dr. Takuya Ikeda
Dr. Eijin Sutoh Dr. Takanori Seki
Dr. Norihiko Morimoto Dr. Chiyuki Nakanome
Dr. Tetsuyoshi Asato Dr. Shinichi Ochi
Dr. Satoru Shiraishi Dr. Kenichi Sorachi
Dr. Kenji Yasuda Dr. Hiroshi Murakami
Dr. Kyoko Keta  
Auditors:
Dr. Takao Hirooka Dr. Yasuaki Kawamura
Dr. Toru Kakuta  
Chair, House of Delegates:
Dr. Mitsuaki Maseki  
Vice-Chair, House of Delegates:
Dr. Hideo Ikeda  
Top of Page